Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GMR Dunamare

Elke onderwijsorganisatie die bestaat uit een of meerdere scholen, heeft volgens de wet recht op medezeggenschap (www.infowms.nl). Voor de samenwerkingsverbanden zijn ondersteuningsplanraden ingericht om de medezeggenschap vorm te geven.

Stichting Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen met elk een eigen medezeggenschapsraad (MR) of deelraad. De leden van deze eigen raden worden gekozen uit leerlingen, ouders en medewerkers. Regelmatig vindt overleg plaats met de schoolleiding over allerlei belangrijke zaken die van belang zijn voor de school.

De GMR wordt gekozen door de MR-en op de scholen en zij geven advies en/of instemming op beleid van het CvB van Dunamare.

Vergaderdata GMR/CVB
2023-2024

4 december
22 januari
25 maart
17 juni

 

College van Bestuur

Dunamare Onderwijsgroep wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB). Het CvB, dat bestaat uit twee leden, is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting en fungeert als bevoegd gezag van de scholen. Het CvB ontwikkelt ook de groepsstrategie. De GMR is een van de gesprekpartners van het CvB en gaat over zaken die alle of een meerderheid van Dunamare-scholen betreffen. Voor sommige besluiten van het CvB is op bepaalde, wettelijk vastgelegde terreinen de instemming of het advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vereist.

De GMR bereidt de door het CvB ingebrachte stukken doorgaans voor in een commissie. Vervolgens vindt een vergadering plaats van de gehele GMR; tijdens deze vergadering wordt een reactie op de stukken geformuleerd. Daarna vindt overleg plaats met het CvB. Tot slot neemt de GMR een beslissing, namelijk over de vraag of er instemming kan worden gegeven dan wel (in andere gevallen) of er een positief advies kan worden verstrekt.  

Geledingen

De GMR van Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit drie geledingen: de personeelsgeleding, de oudergeleding en de leerlingengeleding. Daarnaast zijn er een aantal commissies in het leven geroepen waarin stukken worden voorbereid: de verkiezingscommissie en de commissie financiën. Onderstaand de leden van de GMR in schooljaar 2023-2024:

Personeelsgeleding (8)

Michel Frijns, Coornhert
Wesley van der Knaap, Vellesan
Midas Koops, Ichtus Lyceum
Stef Maas, VSO Daaf Geluk
Angeliek Schotvanger, Hartelust
Linda Visser, Schoter
Floris de Vries (Secretaris), Hoofdvaart College
Camiel Schuurman, Schoter

Oudergeleding (4)

Fred Oudemast, Schoter
Noor Waardijk (Voorzitter), Ichtus Lyceum
Marcel den Heijer, Haarlemmermeer Lyceum
Michelle Mutschelknauss, Schoter
Gertjan Nederbragt, Schoter

Leerlingengeleding (4)

Teun Vernout, Ichthus Lyceum
Dania Fares
Vacature